Ordenances Generals y Fiscals

Ordenanzas generales

Next »Page 1 of « Prev

Ordenanzas fiscales

 | Size: 44 KB 23/04/2015 Instal·lació i funcionament d'infrastructures radioelèctriques  | Size: 10 KB 23/04/2015 Ordenança de normes generals per a l’establiment o modificació de preus públics per aquest ajuntament  | Size: 74 KB 23/04/2015 Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre Béns Inmobles  | Size: 14 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres  | Size: 8 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques  | Size: 10 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre vehícles de tracció mecànica  | Size: 106 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids urbans  | Size: 9 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius  | Size: 9 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de l’abocador municipal per al dipòsit de les restes de labors de jardineria que es generen en el terme municipal dels poblets  | Size: 13 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada i trasllat de vehicles amb grua i la seua custòdia en un dipòsit  | Size: 90 KB 23/04/2015 Ordenança fiscal taxa per aprofitament especial i explotació dels horts urbans  | Size: 20 KB 23/04/2015 Ordenança general constribucions especials  | Size: 85 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa pel servei de subministrament i envestida d’aigua potable  | Size: 15 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per inspecció de vehicles, calderes de vapor, motors, transformadors, ascensors, muntacàrregues i altres aparells anàlegs  | Size: 15 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per l’entrada al polisportiu municipal, piscina i utilització de les seues instal·lacions  | Size: 75 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat de guany i qualsevol altre element amb el qual es perseguisca una finalitat de guany, tals com instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, espectacles i industries del carrer, vitrines i expositors.  | Size: 21 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació serveis del cementeri municipal  | Size: 20 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per llicències d’obertura d’establiments  | Size: 24 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques  | Size: 13 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, sol i vol de la via pública  | Size: 12 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora de la taxa per prestació de serveis urbanístics  | Size: 6 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora del preu públic per la venda d’articles turístics-culturals  | Size: 6 KB 23/04/2015 Ordenança reguladora del preu públic per publicitat en el butlletí d’informació municipal i altres publicacions  | Size: 6 KB 23/04/2015 Preu públic per entrada en espectacles de caràcter cultural, tallers i activitats de temps lliure  | Size: 7 KB 23/04/2015 Taxa de clavegueram  | Size: 95 KB 23/04/2015 Taxa per la utilització d’edificis municipals i altres instal·lacions
Next »Page 1 of « Prev