Actualidad de Els Poblets

01 marzo 2021

Ple ordinari 02-03-2021

El proper dia 2 de MARÇ dE 2021 A LES 20:30 hores es celebrarà la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació actes sessions anteriors.

 2. Aprovació inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual nº 6 de l’ordenació pormenoritzada del Pla Parcial Sector 2 dels Poblets.

 3. Aprovació desestimació revisió d’ofici.

 4. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.

 5. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 4/2021.- Crèdits extraordinaris.

 6. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 3/2021.- Suplement de crèdit.

 7. Aprovació informació pública Programa d’Actuació Integrada de la UE Litoral Carretera de les Marines, C/ 21 i C/ 22 Pda. Sorts de la Mar, UE Litoral C/ 21, Camí Reial de Gandia, Pda. Sorts de la Mar i UE7 Litoral.

 8. Aprovació nomenament del representant de l’Ajuntament dels Poblets en la Xarxa Esportiva de la Marina Alta de la Mancomunitat Circuit Cultural Comarcal de la Marina Alta.- MACMA.

 9. Aprovació commemoració dia 8 de març, Dia de la Internacional de la Dona.

 10. Aprovació en defensa de la unitat de la llengua.

 11. Aprovació declaració institucional relativa al pacte antitransfuguisme i en suport al pacte per l’estabilitat institucional.

 12. Donar compte Inversions financerament sostenibles.- Exercici 2020.

 13. Donar compte informe de tresoreria corresponent al quart trimestre 2020 i de l’informe d’Intervenció corresponent a l’exercici 2020 d’acord amb la Llei 15/2010 i Llei 25/2013.

 14. Donar compte de la Resolució de l’Alcaldia que aprova la liquidació del Pressupost exercici 2020 i de l’informe d’Intervenció d’avaluació del compliment de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

 15. Donar compte Resolucions de l’Alcaldia.

 16. Donar compte actes de la Junta de Govern Local.

 17. Torn obert de paraula.