Actualidad de Els Poblets

01 marzo 2021

CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES

CONCESSIÓ D’AJUDES ECONÒMIQUES A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES L’ACTIVITAT DE LES QUALS S’HA VIST AFECTADA PER LA PANDÈMIA PROVOCADA PER LA COVID 19 EN EL MARC DEL “PLA RESISTIR” APROVAT PER LA GENERALITAT VALENCIANA

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2021 ha aprovat la convocatòria d’ajudes econòmiques a autònoms i microempreses , l’activitat de les quals s’ha vist afectada per la pandèmia provocada per la COVID -19 en el marc del “PLA RESISTIR” aprovat per la Generalitat Valenciana, així com les bases reguladores.

La quantia de les ajudes serà:

  1. Una quantitat fixa de 2.000,00 € per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors.
  2. Una quantitat addicional resultant de multiplicar 200,00 € per cada treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020 de dites microempreses i autònoms.

Poden accedir a la condició de beneficiari d’aquestes ajudes les persones físiques i jurídiques que reunisquen la condició d’autònoms o microempreses en el moment de la sol·licitud i que realitzen alguna de les activitats incloses en l’Annex I de les Bases.

La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament dels Poblets, en model normalitzat, des del dia 2 de març fins el dia 23 de març de 2021, ambdós inclosos.

Enllaç directe a Ayudas Plan Resistir – Plazo de presentación del 2 al 23 de marzo de 2021, ambos incluidos en:

https://elspoblets.sedelectronica.es/info.2