Actualidad de Els Poblets

29 agosto 2019

Ple ordinari setembre 2019

El proper dia 2 de setembre de 2019 a les 20.30 hores es celebrarà la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació actes sessions anteriors.
 2. Aprovació Compte General exercici 2018.
 3. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 8/2019.- Transferència de crèdits.
 4. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 9/2019.- Crèdit extraordinari.- Superàvit pressupostari.
 5. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 10/2019.- Transferència de crèdits.
 6. Aprovació Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2019.
 7. Aprovació Reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2019.
 8. Donar compte informe de tresoreria corresponent al segon trimestre 2019 d’acord amb la Llei 15/2010 i Llei 25/2013.
 9. Aprovació rectificació i comprovació Inventari municipal de Béns.
 10. Aprovació informació pública del Pla d’Actuació municipal davant el risc d’inundacions.
 11. Aprovació nomenament de la Comissió de delimitació municipal.
 12. Aprovació acceptació de renúncia i nomenament de Jutgessa de Pau substituta.
 13. Aprovació modificació de l’acord de nomenament de representants de la Corporació en la Mancomunitat de Serveis Socials de la Marina Alta.
 14. Aprovació festivitats locals 2020.
 15. Aprovació de l’inici expedient de resolució del contracte per al desenvolupament de l’actuació integrada de la unitat d’execució sol urbà litoral, Carretera de les Marines, C/ 21, C/ 22 Pda. Sorts de la Mar, Unitat d’execució sol urbà litoral C/ 21 Camí Reial de Gandia Pda. Sorts de la Mar, Unitat d’execució sòl urbanitzable sector 7 litoral.- Tràmit d’audiència.
 16. Donar compte Resolucions de l’Alcaldia.
 17. Donar compte actes Junta de Govern Local.
 18. Torn obert de paraula.