Actualidad de Els Poblets

28 febrero 2019

Edicte – Cobrament voluntari de tributs

Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats que, a partir del pròxim dia 1 de març i fins al 6 de maig, ambdós inclosos, tindrà lloc la cobrança voluntària dels següents tributs:

 • Gestió Suma:
  • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
  • Recollida de residus sòlids urbans.
 • Gestió Ajuntament:
  • Exaccions municipals: Entrades de vehicles.

El pagament de rebuts podrà realitzar-se:

 • PER INTERNET a www.suma.es
 • AMB TARGETA: Sense certificat digital
 • SEU ELECTRÒNICA: Amb certificat digital
  • Pagament per banca electrònica mitjançant: la Caixa – Sabadell.
  • Pagament amb targeta.
  • Pagament per càrrec en compte: Bankia – la Caixa – CAJAMAR CajaRural – Sabadell
 • EN LA SEUA BANCA ELECTRÒNICA
 • PER TELÈFON (965.292.000):
  • De 8 a 21 hores de dilluns a divendres.
  • De 10 a 14 hores els dissabtes.
  • AMB TARGETA: Imprescindible facilitar el Codi segur de verificació (CSV) del rebut.
 • PRESENCIAL
   • A LES OFICINES DE SUMA. GESTIÓ TRIBUTÀRIA AMB TARGETA
   • A CAIXERS AUTOMÀTICS
    • Bankia
    • la Caixa
    • Caixa Ontinyent
    • Sabadell
   • A ENTITATS COL·LABORADORES
    En qualsevol de les sucursals de les entitats bancàries col·laboradores.

    • Bankia
    • Caixa Ontinyent
    • Caja Rural Central
    • CAIXALTEA
    • CAJAMAR CajaRural
    • Caixacallosa
    • Caixapetrer
    • la Caixa
    • Sabadell
   • PER DOMICILIACIÓ
    Els rebuts domiciliats amb efecte en aquest període voluntari, es carregaran el 10 de
    abril de 2019, en el compte de l’entitat financera indicada en l’ordre de domiciliació.Les dades relatives a les domiciliacions podran consultar-se en qualsevol oficina de Suma,
    o al telèfon d’atenció al contribuent 965 292 000. Així mateix es detallaran en l’avís de rebuts domiciliats, que es remetran per correu postal al domicili del contribuent titular de la domiciliació.En cas de no recepció al domicili del document de cobrament o pèrdua del mateix, els
    contribuents podran obtenir un duplicat de la manera:

    • En qualsevol de les Oficines de Suma. Gestió Tributària durant tot el període
     de cobrament.
    • En el seu municipi: El 21 i 28 de març, 18 i 25 d’abril. D’11 a 13:30 hores.
    • En www.suma.es
    • Per telèfon al 965.292.000.

    La no recepció del document de cobrament pel contribuent no eximirà a aquest de la
    obligació del pagament, havent interessar l’obtenció del duplicat esmentat en el
    paràgraf anterior.

   L’horari d’atenció al contribuent de les Oficines Tributàries serà de 8’30 a 14’00 hores. el
   d’atenció en els municipis assenyalats en l’itinerari, es fixarà pel propi Ajuntament i es donarà publicitat pel mateix. Al telèfon d’atenció al contribuent 965.292.000, de 8:00 a 21:00 hores de dilluns a divendres i de 10:00 a 14:00 hores els dissabtes.

   Es recorda la conveniència de fer ús de la modalitat de domiciliació de pagament dels rebuts a través d’Entitats Financeres per a pròxims períodes, d’acord amb les normes assenyalades en l’art. 38 del Reglament General de Recaptació. En aquest cas s’avisarà del càrrec en compte amb un termini de quatre setmanes d’antelació.

   A partir del dia 7 de maig, inclusivament, tots els rebuts pendents de pagament incorreran en els recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, General tributària, meritant interessos de demora i, si s’escau, les costes que es produïsquen.

EDICTE COBRANÇA 1ª VOLUNTÀRIA. SUMA