Actualidad de Els Poblets

17 mayo 2018

Concessió de subvenció per part de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant

Per acord de la Junta de Govern d’eixa Diputació Provincial, en sessió ordinària de data 2 de maig de 2018, s’ha concedit a aquest Ajuntament, dins de la Convocatòria de “Reparació d’infraestructures i instal·lacions hidràuliques a executar per l’Ajuntament”, la següent subvenció:
Activitat subvencionada
«Reparació del col·lector del Camí al Verger des de Els Poblets, per la Pda. Buscarrons (Expt 2018/010-RACH)
Pressupost de l’actuació 20.972,07 €, Iva inclòs
Percentatge subvencionat 80%
Import subvenció 16.777,66 € 
 
Tot el qual es fa públic, d’acord amb la base 10ª. h) de les que regeixen la convocatòria