ORDENANC¸A MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SEGONA O POSTERIOR OCUPACIÓ D’EDIFICACIONS/INSTAL·LACIONS

03 junio 2016

ORDENANC¸A MUNICIPAL REGULADORA DEL PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA SEGONA O POSTERIOR OCUPACIÓ D’EDIFICACIONS/INSTAL·LACIONS