Actualidad de Els Poblets

18 marzo 2024

BAN Informatiu – Gual permanent

Pel present es fa saber que d’acord amb l’article 2 de la vigent ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ENTRADES DE VEHICLES PER LES VORERES constitueix el fet imposable d’aquesta Taxa la utilització privativa o l’aprofitament especial per entrada i eixida de vehicles a edificis i/o solars des de la via pública a través de les voreres.

Tots aquells que accedisquen al seu habitatge i/o a la seua propietat amb el seu vehicle, envaint les voreres, tenen l’obligació de sol·licitar el GUAL PERMANENT en les oficines de l’Ajuntament.

Mitjançant el present Ban, s’obri un període de DOS MESOS per a que els subjectes passius d’aquesta Taxa sol·liciten degudament el Gual permanent.

A partir del dia 15 de maig de 2024, l’Ajuntament procedirà a la tramitació del corresponent expedient d’inspecció tributària, d’acord amb l’article 136 i següents de la Llei General Tributària, liquidant la taxa i donant d’alta en el padró fiscal a aquells subjectes passius que utilitzen o s’aprofiten del domini públic sense la preceptiva llicència municipal.

En Els Poblets

L’ALCALDE
JOSE LUIS MAS SOLA