Actualidad de Els Poblets

28 septiembre 2022

Termini obert: CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA CRISI ENERGÈTICA

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, PETITS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE ELS POBLETS. SUBVENCIONS DIRECTES DIPUTACIÓ.- ANUALITAT 2022.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2022 ha aprovat la convocatòria d’ajudes a pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi, afectades per la crisi energètica, en règim de concessió directa, en el marc de la convocatòria efectuada per la Diputació Provincial d’Alacant, així com les bases reguladores.

Tenen la consideració de concepte subvencionable, els costes energètics següents:

– Energia elèctrica: en període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.

-Gas: en període comprés entre l’1 d’abril de 2021 i el 30 de juny de 2022.

Carburants: en període comprés entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de juny de 2022.

Necessaris per al funcionament i afectes directament al negoci.

Seran subvencionables fins un 50% dels conceptes de despesa corrent enumerats, abonats en el període indicat.

L’ajuda màxima a percebre per cada sol·licitant podrà arribar als 4.000,00 € com a màxim. L’IVA i la resta d’impostos i taxes no són conceptes subvencionables.

Podran sol·licitar aquesta subvenció les pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals, persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que, sent persona autònoma, microempresa o petita empresa de les definides d’acord amb l’Annex I del Reglament (UE) Nº 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, tinguen, en tot cas, menys de 50 treballadors i un volum de negoci o xifra de balanç no superior a 10 milions d’euros, tinguen domicili fiscal en el municipi dels Poblets, i complisquen els requisits indicats en les bases. 

La sol·licitud es presentarà en la seu electrònica de l’Ajuntament dels Poblets, en model normalitzat, des del dia 26 de setembre fins el dia 7 d’octubre de 2022, ambdós inclosos.

https://elspoblets.sedelectronica.es/info.3

En Els Poblets.