Actualidad de Els Poblets

15 junio 2022

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ ALACANT – COVID-19

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DESTINADES A MINIMITZAR L’IMPACTE
ECONÒMIC QUE LA COVID-19 ESTÀ PRODUÏNT SOBRE PIMES, MICROPIMES, PETITS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DELS POBLETS.

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ ALACANT.
ANUALITAT 2022.

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 7 de juny de 2022 ha aprovat la convocatòria d’ajudes al comerç local, professionals i autònoms afectats en la seua activitat per la crisi sanitària provocada pel COVID-19, en règim de concessió directa, en el marc de la convocatòria efectuada per la Diputació Provincial d’Alacant , així com les bases reguladores.

Tenen la consideració de concepte subvencionable el manteniment de l’activitat empresarial mitjançant la financiació de despeses estructurals i de funcionament corrents de l’activitat que han sigut suportats, no obstant la manca d’ingressos per la persona física/jurídica beneficiària, i que ajuden al sosteniment de la situació d’alta en l’activitat.

L’ajuda máxima a percebre per cada sol·licitant podrá arribar als 4.000,00 € com a màxim. L’IVA i la resta d’impostos i taxes no són conceptes subvencionables.

Podran sol·licitar aquesta subvenció les pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals, persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que, sent persona autónoma, microempresa o petita empresa de les definides d’acord amb l’Annex I del Reglament (UE) No 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, tinguen, en tot cas, menys de 50 treballadors i un volum de negoci o xifra de balanç no superior a 10 milions d’euros, tinguen domicili fiscal en el municipi dels Poblets, i complisquen els requisits indicats en les bases.

La sol·licitud es presentarà en la seu electrónica de l’Ajuntament dels Poblets, en model normalitzat, des del dia 14 de juny fins el dia 5 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

En Els Poblets

L’ALCALDESSA
CAROLINA VIVES BOLUFER