Actualidad de Els Poblets

30 abril 2021

Ple – 04 de maig

El proper dia 4 DE MAIG dE 2021 A LES 20:30 hores es celebrarà la sessió ordinària del Ple d’aquest Ajuntament per a tractar els següents assumptes:

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació actes sessions anteriors.

 2. Aprovació inici del procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica del Pla de mobilitat urbana sostenible i informació pública.

 3. Aprovació modificació àmbit del Programa d’Actuació Integrada de la UE litoral Carretera de les Marines, C/ 21 i C/ 22 Pda. Sorts de la Mar, UE litoral C/ 21, Camí Reial de Gandia, Pda. Sorts de la Mar i UE 7 litoral.

 4. Aprovació modificació acord plenari.- Procediment simplificat d’avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació puntual nº 6 de l’ordenació pormenoritzada del Pla Parcial Sector 2 dels Poblets.

 5. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 7/2021.- Crèdit extraordinari.

 6. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits 8/2021.- Suplement de crèdit.

 7. Aprovació provisional modificació Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat de guany i qualsevol altre element amb el qual es perseguisca una finalitat de guany, tals com instal·lacions de parades, barraques, casetes de venda, espectacles i indústries del carrer, vitrines i expositors.

 8. Aprovació provisional modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 9. Aprovació desestimació recurs de reposició.

 10. Aprovació rectificació de l’Inventari de béns 2021.

 11. Aprovació alçament reparo 1/2021 i aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2021.

 12. Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2021.

 13. Aprovació adhesió a la declaració per a la participació de les Entitats Locals en els fons europeus.

 14. Donar compte inversions financerament sostenibles.- Obres subvencionades per l’Excma. Diputació Provincial.- Departament de Medi Ambient, energia i residus sòlids.

 15. Donar compte informe resum anual control intern.- Exercici 2020.

 16. Donar compte informe de Tresoreria corresponent al primer trimestre 2021 conforme la Llei 15/2010 i Llei 25/2013.

 17. Donar compte Resolucions de l’Alcaldia.

 18. Donar compte actes de la Junta de Govern Local.

 19. Torn obert de paraula.