Actualidad de Els Poblets

14 enero 2021

Ajudes EMPRENEM COMERÇ i AVALEM COMERÇ a la pime comercial per a l’exercici 2021.

La Direcció General de Comerç, Artesania i Consum ha publicat la convocatòria anticipada de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per a l’exercici 2021 on podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades qualificades com a pimes o micropimes:

  1. Que NO siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia.
  2. I que exercisquen o vagen a exercir l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats segons:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’ abril, CNAE-2009): Secció G, Divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 y 479.

– IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): Secció Primera, Divisió 6, Agrupacions:

. Agrupació 64 excepte el grup 646 y l’epígraf 647.5

. Agrupació 65 excepte l’ epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

En cap cas es donarà suport a les activitats de reparació i manteniment.

*Línia Emprenem Comerç, que recolza despeses corrents derivades del manteniment d’un establiment comercial amb nova titularitat o de la implantació d’una activitat comercial en un local en què, amb anterioritat, s’haja exercit activitat econòmica. L’establiment ha d’estar ubicat a la Comunitat Valenciana i, si és el cas, obrir-se al públic entre l’1 de febrer i el 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda.

La subvenció per establiment arribarà fins al 50% amb el límit de 10.000 euros, sense que en concepte de lloguer se superen els 5.000 euros de subvenció.

Es consideraran subvencionables les despeses en:

– Estudis de viabilitat, factibilitat comercial, distribució, il·luminació, estalvi energètic i disseny de l’establiment.

– Despeses de gestoria, notaria i registres necessaris per a la constitució de l’empresa o per a l’inici de l’activitat en l’establiment comercial i, a més, en el seu cas, en línia.

– Despeses de traspàs, únicament del local, satisfets a l’anterior titular, que haurà d’haver-se formalitzat en l’exercici en què es convoque l’ajuda.

– Despeses de lloguer de local reportats des de l’1 de gener fins al 30 de setembre de l’exercici en què es convoque l’ajuda.

Tots els detalls a:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15256&version=amp

*Línia Avalem Comerç, inversions en equipament per a l’establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d’aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic.

En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d’una pàgina Web, sempre que estiga vinculada a l’establiment.

Es consideren susceptibles de suport les actuacions efectuades des de l’1 de gener fins al 31 d’octubre de 2021.

La inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000 euros i l’ajuda serà de fins al 50% amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant, en cada establiment, i en un període de 3 anys.

Tots els detalls a:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921

 

Termini de presentació:

Des de l’11 DE GENER DE 2021 fins a l’1 DE FEBRER DE 2021, ambdós inclosos.

Es presentarà una sol·licitud per a cadascuna de les ajudes a les quals s’opte.

Lloc de presentació:

Únicament per via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat.

Normativa:
http://www.indi.gva.es/es/web/comercio/incentivos

Els comerços interessats poden obtindre tota la informació en l’Ajuntament dels Poblets, Tel. 966474399 Ext. 1008 o bé escriure al correu: secre3@elspoblets.es (Mª Dolores).