Actualidad de Els Poblets

14 septiembre 2020

Reactiva’t Els Poblets – Ajudes de la Diputació Provincial d’Alacant

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 de setembre de 2020 ha aprovat la convocatoria i les bases reguladores de subvencions destinades a minimitzar l’impacte econòmic que la covid-19 està produïnt sobre pimes, micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi dels poblets, en el marc de les subvencions nominatives aprovades per la Diputació Provincial d’Alacant, baix la modalitat de
subvencions per concurrència competitiva.

Conceptes Subvencionables

Tenen la consideració de concepte subvencionable, el manteniment de l’activitat empresarial mitjançant la financiació de despeses estructurals i de funcionament corrents de l’activitat que han sigut suportats pels beneficiaris, i que ajuden al sosteniment de la situació d’alta en l’activitat o bé a la seua reincorporació una vegada alçades les restriccions a l’exercici de l’activitat imposades per l’estat d’alarma.

Quantia de les ajudes

L’ajuda màxima a percebre per cada sol·licitant podrà arribar als 2.000,00 € (DOS MIL EUROS) com a màxim.

Forma i termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’ajustaran al model normalitzat aprovat i aniran acompanyades de la documentació i informació requerides, presentant-se en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament o en qualsevol de les formes previstes en l’article 16.4 de la llei 39/2015,d’1 d’octubre (LPACAP).

Tota la documentació està a disposició dels interessats en la seu electrónica de l’Ajuntament https://elspoblets.sedelectronica.es

L’últim dia per a presentar la documentació és el 5 d’octubre de 2020.

Actuació finançada per la Diputació Provincial d’Alacant

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit a aquest Ajuntament la quantitat de 19.094,00 € per a destinar-la a minimitzar l’impacte econòmic que el COVID-19 està suposant sobre Pimes, Micropimes, petits empresaris autònoms i professionals del municipi dels Poblets.

En el cas que l’import de les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria superara aquesta quantitat, la diferència serà asumida per l’Ajuntament, amb el límit del crèdit pressupostari disponible.