Actualidad de Els Poblets

15 junio 2017

Ban informatiu – Castells unflables

 
Es dóna compte de la CIRCULAR DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L’AGÈNCIA DE SEGURETAT I  RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES respecte de la instal·lació de CASTELLS INFLABLES:
 
  • El règim d’autorització d’una instal·lació d’aquest tipus correspon a l’Ajuntament
  • L’organitzador ha de presentar una DECLARACIÓ RESPONSABLE en l’Ajuntament, amb una antelació mínima de 10 díes hàbils, prèvia a l’inici de l’activitat per a que l’Ajuntament realitze les comprovacions necessàries.
  • L’organitzador ha de presentar junt amb la Declaració responsable la següent documentació:
    • La documentació técnica acreditativa de la seguretat i solidesa de la instal·lació (certificat de solidesa dels elements estructurals, carácter ignífugo, resistència , ancoratges, homologació, contaminació acústica, certificats de revisió…). Al menys declarar resposablement que està a disposició de l’Ajuntament al primer requeriment.
    • Segur de responsabilitat civil
    • Certificat final de muntatge signat per tècnic competent
L’incompliment de la normativa vigent (Llei 14/2010) suposarà una infracció administrativa, que de ser tipificada com infracció lleu será competencia de l’Ajuntament, però si estiguera tipificada com infracció greu o molt greu i una vegada alçada acta per la policía local, será tramesa a la Direcció General de l’Agència de Seguretat i Respostes de les Emergències als efectes escaients.
 
Es fa saber en Els Poblets a 13 de juny de 2017.
L’ALCALDE-PRESIDENT
SALVADOR SENDRA I GASQUET