Avís Legal

ABANS D’UTILITZAR ESTE LLOC WEB LLIJA AMB DETENIMENT ESTES CONDICIONS. NO UTILITZE ESTE LLOC WEB EN EL CAS QUE NO ACCEPTE LES DITES CONDICIONS. LA SEUA UTILITZACIÓ S’ENTENDRÀ COM UNA ACCEPTACIÓ D’ESTES CONDICIONS.

 1. Dades identificatives

ELSPOBLETS.ES es un domini en Internet de la titularitat de l’Excm. Ajuntament dels Poblets, amb CIF P0312600J i domicili social a la Av. Jaume I nº7 dels Poblets, Alacant

 1. Objecte i àmbit d’aplicació
 • Estes són les condicions generals que tenen com a objecte regular l’accés, la navegació i l’ús dels llocs web sota el domini ELSPOBLETS.ES, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent, d’ara endavant, per «continguts» els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).
 • S’entendrà que l’accés o utilització de ELSPOBLETS.ES per part de l’usuari implica l’adhesió d’este a les condicions generals que hi hagen publicades en cada momento a esta web. En este sentit, s’entendrà per usuari la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en qualsevol dels serveis i les activitats realitzades en ELSPOBLETS.ES
 • Independentment d’estes condicions generals, l’Excm. Ajuntament dels Poblets podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització i/o contractació de serveis específics oferits als usuaris a través del ELSPOBLETS.ES. Encas de que l’Ajuntament dels Poblets habilitara terceres entitats per a publicitar o prestar els seus serveis a través del ELSPOBLETS.ES. l’Excm. Ajuntament dels Poblets no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tindre en compte en la utilització, prestació o contractació d’estos serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’ells. Tanmateix, l’Ajuntament dels Poblets no es responsable de les dades personals propies d’estes entitats publicades a la web per tal de promocionar els seus serveis.
 1. Protecció de dades
 • La visita als portals institucionals de l’Ajuntament dels Pobletss’efectua de forma anònima.
 • Solament en el cas d’omplir el formulari situatat a l’apartat de contacte de la web, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la comunicació.
 • Estes dades s’incorporaran als fitxers corresponents de l’Ajuntament dels Pobletsi es tractaran d’acord amb la regulació que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i la resta de disposicions d’aplicació.
 • En cap cas les dades sol·licitades seran objecte de cessió,i si això fos necessari , se li demanarà consentiment a la persona interessada o d’acord amb el que preveu la citada LOPD.
 • Qualsevol persona les dades de les quals consten en algun fitxer de l’Ajuntament dels Poblets podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma prevista en la Llei, davant adreçant una sol·licitut al Servei d’Atenció al Ciutadà (Av. Jaume I nº7, 03779 Els Poblets, Alacant).
 1. Drets de la propietat intel·lectual i industrial
 • En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels dits drets per part de l’Excm. Ajuntament dels Poblets.
 • Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts inclusos en ELSPOBLETS.ES sense citar-ne l’origen i sense sol·licitar autorització expressa i per escrit de l’Excm. Ajuntament dels Poblets o, si pertoca, del titular dels drets a què corresponga.
 • Així mateix, es prohibeix la modificació dels materials d’esta web de cap manera, comunicació pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització d’estos amb finalitats col·lectives o lucratives.
 1. Ús del lloc Web

L’Excm. Ajuntament dels Poblets l’autoritza a veure i descarregar els continguts inclòsos en ELSPOBLETS.ES.

 1. Clàusula d’exempció de responsabilitat
 • El lloc web de l’Excm. Ajuntament dels Poblets pretén fomentar l’accés del públic a la informació relativa a les seues iniciatives i vetlarà per l’actualitat i exactitud de la dita informació. Així mateix, pretén corregir els errors que es detecten automàticament o s’indiquen per les diferents vies de contacte posades a disposició de la ciutadania.
 • L’accés a la web no implica l’obligació, per part de l’Excm. Ajuntament dels Poblets, de controlar l’absència de virus, o de qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat de ferramentes adequades per a la detenció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
 • L’Excm. Ajuntament dels Poblets no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.
 • En tot cas, la informació i els continguts d’esta web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l’administració pública, que no assumirà cap responsabilitat per les discrepàncies que pogueren existir entre els documents impresos de l’administració competent i la publicació electrònica en estes pàgines.
 • L’Excm. Ajuntament dels Poblets no es responsabilitza de les respostes que es donen a través de les distintes adreces de correu electrònic que apareixen en este lloc web. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en estes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas puga derivar-se d’ella cap efecte jurídic vinculant (Reial Decret 208/1996, art. 4 b).
 1. Vincles a altres llocs web
 • Els vincles d’este lloc a llocs web de tercers se subministren exclusivament com una utilitat per a l’usuari. En el cas d’utilitzar els dits vincles, s’abandonarà este lloc. El lloc web de l’Excm. Ajuntament dels Poblets no ha revisat estos llocs web de tercers i no controla ni és responsable d’ells mateixos, ni del seu contingut, ni del tractament de dades que, si és el cas, es realitze en estos llocs web. En conseqüència, el lloc web de l’Excm. Ajuntament dels Poblets no es responsabilitza dels dits llocs web ni de qualsevol informació, programari o altres productes o materials inclosos en ells, o qualsevol resultat que puga obtindre’s per mitjà de la seua utilització. L’usuari serà l’únic responsable si accedix a qualsevol dels llocs web de tercers vinculats a este lloc.
 1. Vinculació a este Lloc
 • Pot crear vincles a este lloc des d’altres, amb l’autorització adequada del director del lloc i sempre que es complisquen totes les lleis aplicables.
 1. General
 • El lloc web de l’Excm. Ajuntament dels Poblets pot revisar estos termes en qualsevol moment, per mitjà de l’actualització d’esta publicació. Atés el seu caràcter vinculant, l’usuari ha de visitar esta pàgina cada cert temps, a fi de revisar els termes vigents en cada moment. Els avisos o termes legals que, de forma expressa, s’indiquen en determinades pàgines d’este lloc prevaldran sobre les estipulacions previstes en estos termes.

En el nostre esforç per complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desplegament, el Reial Decret 1720/2007 li informem:

 • Les dades de contacte que ens facilite s’inclouran en un fitxer de què som titulars i responsables.
 • El fitxer es troba inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 • Només utilitzarem les seues dades per a donar resposta a les seues demandes d’informació i per tant entenem que ens presta el seu consentiment per a això.
 • No cedirem les seues dades a tercers.
 • Els tractarem amb la deguda confidencialitat i aplicant les mesures de seguretat tècniques, organitzatives i legals necessàries per a preservar-los d’accessos no desitjats, evitar la seua alteració o pèrdua.
 • Quan les dades facilitats deixen de ser necessaris o resulten incomplets o inexactes procedirem a cancel·lar-los o esborrar-los segons siga procedent.
 • Sí et demanem que les dades que ens facilites siguen veraços i exactes

Quedem a la teua disposició per a facilitar-te els formularis necessaris perquè pugues exercir els teus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició, si així ho consideres oportú, en la nostra direcció Carrer 1, 9-10, 03779, Alacant, Espanya. O bé sol·licitant-los per correu electrònic en la direcció ajuntament@elspoblets.es i recorda que per a això hauràs d’identificar-te com titular de les dades, així que acompanya la sol·licitud amb una còpia de DNI.