ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS URBANÍSTICS