ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES