ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS

03 junio 2016

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LLICÈNCIES D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS